پاسخ سئوالات آزمايشي طرح ضحي واحد 4

 

1-- اگر امام شخصي را بطورخاص به عنوان نائب خود تعيين كند، آن شخص.......خواهد بود مثل ......../

 

الف) ولي فقيه – امام خميني        ب) ولي فقيه – حسين بن روح

 

*ج) نايب خاص – محمدبن عثمان     د) نايب عام – عثمان بن سعيد

 

2- كداميك از موارد زير را امام خميني به عنوان امور حسبه در كتاب البيع خود مي افزايد ؟ و لازمه آن را چه مي داند ؟

 

الف) وصيتهايي كه وصي ندارد – دادگاه صالحه و عادله

 

ب) دريافت خمس و صرف آن در موروثش – تشكيل حكومت عادل اسلامي

 

ج) غير بالغين و سفها و مجانين بي سرپرست كه ولي ندارند و نصب قيم – دادگاه صالحه و عادله

 

*د) حفظ جوانان از انحراف – تشكيل حكومت عادل اسلامي

 

 

 

3- امام صادق (ع) در پاسخ سئوال عمربن حنظله راويان احاديث و فقها را به چه عنواني براي مسلمانان قرارداده اند ؟

 

*الف) حاكم- در حد شرك به خداوند است .                  ب) قاضي – در حد شرك به خداوند است .

 

ج) ولي فقيه – درحد فسق                                     د) حاكم- در حد نفاق

 

4- موضوع علم كلام ...... و موضوع علم فقه ....... است . بحث در مورد اصل ولايت قيه مربوط به ........... است ودر دائره .......قرار مي گيرد .

 

*الف) فعل الله – فعل مكلف – فعل الله – علم كلام

 

ب) فعل الله – فعل مكلف – فعل مكلف – علم فقه

 

ج)  فعل مكلف – فعل الله – فعل الله – علم كلام

 

د) فعل مكلف – فعل الله - فعل مكلف – علم فقه

 

 

 

5- در وكالت فقيه اصالت رأي و تصميم گيري و حد و مرز كار و اختيار نصب و عزل وكيل با . . . خواهد بود و او طبق خواسته . . . عمل مي كند و بايد بر اساس . . . عمل كند . . . .

 

الف) شارع – شارع – حكم الهي – با رضايت مردم يا بدون آن

 

ب) امام – امام – حكم امام – به طور مطلق

 

ج) فقها – خود – مصلحت – حق باشد يا باطل

 

 

 

*د) موكل – موكل يا موكلين – ميل و خواست مردم – حق باشد يا باطل

 

 

 

6- ولايت فقيه به معناي ........است، يعني ......

 

*الف) ولايت فقاهت – فقه ، اوست كه حكومت ميكند نه شخص او

 

ب) وكالت فقاهت – مردم هستند كه حكومت ميكنند نه شخص او

 

ج) ولايت فقاهت – شخص اوست كه حكومت ميكند نه فقه او

 

د) وكالت فقاهت – فقه اوست كه حكومت مي كند نه شخص او-

 

7- اولین كسی كه از اعتقاد به مهدویت در جهت اهدافش استفاده كرد:

 

الف) محمد بن حنفیه                           ب) محمد بن عبدالله محض

 

*ج) مختار                                         د) اسماعیل فرزند امام صادق(ع)

 

8- به عقیده شیخیه:

 

الف ) عدل یكی از اصول دین است                                  ب) از فروع دین است

 

*ج) یكی از صفات خداست پس موردی ندارد كه یكی از اصول دین قرار بگیرد   د) يكي از اسماء خداست

 

9- یكی از اعتقادات غلو آمیز شیخیه در مورد ائمه  كدام مورد است؟

 

الف) امام زمان(عج) در عالم هور قلیا زندگی می كنند و جاویدند.

 

*ب) امام زمان(عج) در هنگام ظهور در قالب شخص دیگری ظاهر می گردد.

 

ج) ائمه قطب عالم وجودند.

 

د) ائمه اند كه عالم را آفریده اند

 

10- درپی صدورحكم اعدام سیدعلی محمد باب ,چراوقتی حاكم آذربایجان ,باب رابرای گرفتن فتوای قتل او به خانه عده ای ازعلمای تبریز فرستاد,عده ای فتواندادند؟

 

الف) به خاطرترس از سید علی محمد                  *   ب) به خاطرشبهه جنون سیدعلی محمد

 

ج) به خاطر قدرت روسیه                                  د) به خاطر ترس ازایجاداختلاف دربین مردم

 

11- ارزشمندی  انسان به چیست ؟

 

*الف )ظهور و بروز اسماء الهی در انسان

 

ب )انفاق هر جه بیشتر

 

ج) گذشت و ایثار

 

13- طیق روایت امام باقرع خوشحالی خداوند در بازگشت جوانی كه توبه كرده  چگونه است؟

 

الف) همانند خوشحالی فردی كه به همه ثروت دنیا دست یافته

 

*ب )همانند خوشحالی مسافری كه در ظلمت بیابان توشه مركب و كاروان خود را می یابد

 

ج) الف و ب

 

14-ایا "انك علی خلق عظیم" كه دروصف  پیامبر(ص) امده است را میتوان به حضرت مهدی (عج) نیز نسبت داد؟

 

الف) بله  اندكی از این صفت در حضرت مهدی (عج) وجود دارد

 

ب) خیر زیرا این وصف مختص رسول (ص) خداست

 

*ج ) بله زیرا طبق روایات امام مهدی (عج) شبیه ترین فرد خلقا و خلقا به رسول خدا هستند .

 

15- طبق توقیع امام زمان عج برای جلب عنایت حضرت چه بايد كرد؟

 

الف- بخشش مالی فراوان

 

*ب-پرهیزكاری و رعایت تقوی

 

ج- الف و ب

 

16- انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط    ............... صورت می گیرد.

 

الف) مردم             ب) مجلس شورای اسلامی              ج)مجلس خبرگان                *د)رهبر

 

17- گزینه نادرست را پیدا كنید. "وظیفه ولی فقیه در قبال جامعه در مواقع خطر............................ نیست"

 

الف) بیان رهنمودهای لازم                 ب) دیدبانی

 

 ج) هشدارهای لازم در مواقع خطر      * د) اقدام مباشری برای جلوگیری از هرگونه انحراف و فساد

 

18- دلیل مخالفت برخی از خودی ها با "ولایت فقیه" چیست؟

 

الف) روایات "كل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت....."

 

ب) روایات " بعد ما مُلئَت ظلماً و جوراً."

 

ج) اوضاع اجتماعی مسلمانان و وضعیت حوزه های علمیه در گذشته

 

د) هر سه مورد

 

19- این روایت با كدام گزینه تناسب دارد. "ایها الناس ان احق الناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه".

 

الف) اگر فقیهی از جهت حائز بودن شرایط ولی فقیه در مجموع اعلم از دیگران باشد بطور تعیینی او ولی فقیه است.

 

ب) اگر فقهایی از جهت حائز بودن شرایط ولی فقیه در یك رتبه قرار گیرند و یكی از آنها این ولایت را بپذیرد از فقهاء دیگرساقط می شود.

 

ج) اگر هیچكدام از فقهاء حائز شرایط ولی فقیه در حد مطلوب نباشند این ولایت به صورت شورائی خواهد بود.

 

20- گزینه نادرست را در مورد "جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه" پیدا كنید؟

 

الف) مكلف به قبول این نظام اند زیرا این نظام از سوی خدائی وضع شده كه به نیازهای مردم آگاه است .

 

ب) دخیل نبودن مردم در مشروعیت نظام ولایت فقیه.

 

ج) حق مشورت مردم در مرحله اجراء نظام ولایت فقیه.

 

 د) مقبولیت مردم در بعد اجرایی نظام ولایت فقیه.

 

 

 21- مسئوليت ولي فقيه در نگاه حداقلي شامل چه اموري است ؟

الف) ولايت بر فتوا، امور حسبه، قضاء

 ب) ولايت بر قضاء، فتوا، اداره كشور

ج) ولايت بر امور حسبه، فتوا، اداره كشور

 

*د) ولايت برقضاء، فتوا،امور حسبه، اداره كشور

 

 

22- اصل ولايت فقيه مورد اجماع فقهاء و اتفاق همه فقها ....... و در ميزان و مقدار اختيارات ولي فقيه اختلاف نظر وجود ......

 

الف) نمي باشد – دارد                   ب) نميباشد – ندارد                                                

 

 * ج) مي باشد – دارد                      د) مي باشد – ندارد

 

23- حكومت و تأسيس بنيان دولت اسلامي به نحو .......بر..... واجب است .

 

الف) ولايت فقيه – وجوب عيني – ولي فقيه

 

*ب) ولايت فقيه عادل – وجوب كفايي – همه فقهاي عادل

 

ج) ولايت فقيه عادل-   وجوب عيني- همه فقهاي عادل

 

د) ولايت فقيه -  مستحب مؤكد - همه فقهاي عادل

 

24- طاغوت، معمولأ به ....... گفته مي شود و اگر هم به ....... گفته شود ........... است .

 

الف) قاضي ناعادل – پادشاه غاصب- بالعرض

 

ب) سلاطين غاصب – قاضي عادل – يالعرض

 

ج) سلاطين غاصب – قاضي ناعادل – بالذات

 

*د) پادشاه غاصب حكومت – قاضي – بالعرض

 

25- شهید ثالث لقب كیست؟

 

الف) محمد حسن نجفی    ب)صاحب فصول      * ج) صاحب جواهر          د) ملا محمد تقی برغانی

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم شهریور 1389 ساعت 3:13 توسط زینب باقری 4 نظر

سلام، به وبلاگ من خوش آمدید

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389 ساعت 3:47 توسط زینب باقری یک نظر